<< Επιστροφή

Προκήρυξη σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης

Αριθμός Πρωτοκόλλου 15043 ΚΑΕ 23424-244 ΣΑΕ 12314-342
Ισχύει από 20/9/2017 12:00 πμ Έως 30/9/2017 5:00 μμ
Σε Εξέλιξη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 08/2017

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό, σε ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων και χώρων αρμοδιότητας του Δήμου, επιφάνειας 33.575,25 τ.μ. περίπου,  για το χρονικό διάστημα από 1/11/2017 έως και 31/12/2019.

1. Αναθέτουσα Αρχή

Δήμος Ωραικάστρου

2. Είδος Σύμβασης

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών.

3. Προϋπολογισμός της σύμβασης παροχής υπηρεσιών - Χρηματοδότηση

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και δέκα έξι λεπτών (280.645,16 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ήτοι τριακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (348.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Ανά έτος το ποσό των εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (174.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι το ποσό των εκατόν σαράντα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (140.322,58 €) μη-συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16PROC005380448 2016-11-11 6 Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0845 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος, οικονομικού έτους 2017 και 2018, σύμφωνα με την με αριθ.πρωτ. 117163/Β2/15-7-2016 απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για επόμενα οικονομικά έτη (ΑΔΑ: 7ΣΖΠ4653ΠΣ-ΩΘΖ) (ΑΔΑΜ: 16REQ004812857 )

4. Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών

Ο ανάδοχος θα αναλάβει το έργο της παροχής υπηρεσίας φύλαξης όλων των κτιρίων και χώρων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, που δηλώνονται στην παρούσα Διακήρυξη. Οι ζητούμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό CPV 90911200-18 (υπηρεσίες Καθαριότητας) βάσει του Καταλόγου Κοινής Ονοματολογίας Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common Procurement Vocabulary codes-CPV).

5. Οι γενικοί και ειδικοί όροι αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας Διακήρυξης.

Βασικός και απαράβατος όρος της παρούσας είναι η υποχρέωση του Αναδόχου για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία Σ.Σ.Ε., τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων κ.λ.π. Σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί οιαδήποτε παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον ανάδοχο, ο οποίος θα κηρύσσεται έκπτωτος.

6. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες φύλαξης αφορούν τα Κτίρια και τους χώρους του Δημοτικού Μεγάρου επιφάνειας 33.575,25 τ.μ. περίπου, συμπεριλαμβανομένου και του περιβάλλοντος χώρου.

7. Αντιπροσφορές Αντιπροσφορές, ή μερικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

8. Χρόνος υλοποίησης σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης θα καλύπτει το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 31-12-2018. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που αναδειχθεί ανάδοχος και υπογραφεί σχετική σύμβαση σε ημερομηνία πέραν της 1 ης Ιανουαρίου 2017, η αμοιβή του αναδόχου, σύμφωνα πάντα με την προσφορά του, θα αναπροσαρμοστεί και από αυτήν θα αφαιρεθεί το ποσό που αντιστοιχεί στο μη καλυπτόμενο από σύμβαση διάστημα, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου του έτους 2017 έως την έναρξή της.

9. Τρόπος υποβολής προσφορών – Τρόπος αποσφράγισης προσφορών

Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/τ.Α’/6- 11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων ……….. και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β). και της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

10. Εγγυήσεις συμμετοχής

Η προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού πέντε χιλιάδων εξακοσίων δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτών (5.612,90€), ήτοι ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε 24% και η οποία θα έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά από τη λήξη ισχύος της προσφοράς.

11. Δικαίωμα συμμετοχής & νομική μορφή των διαγωνιζόμενων :

(Αναλυτικά Βλέπετε Παράρτημα Α’ – Α.3.: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - Α.3.1. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ)

12. Ισχύς των προσφορών

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες, προσμετρώμενοι από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

13. Είδος διαδικασίας

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διεθνής Ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

14. Κριτήριο κατακύρωσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.

15. Δημοσιεύσεις 

  • Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 11/11/2016  
  • Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 11/11/2016 
  • Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης περίληψης της Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο 11/11/2016

Επίσης, η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στην διεύθυνση oraiokastro.gr και η περίληψη του διαγωνισμού θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο, θα αποσταλεί στα Επιμελητήρια και θα αναρτηθεί σε εμφανές σημείο σε χώρο του Δήμου

16.Παραλαβή των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Επίσης, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της παρούσας πλατφόρμας οπότε 

Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι και δέκα (10) ημέρες πρίν την λήξη της υποβολής προσφορών, δηλαδή έως 1/12/2016. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή εκείνοι που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους.

Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Τα αιτήματα απαντώνται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν την λήξη της υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι και 5/12/2016 και ώρα 15:00:00 .

17. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία

Προσφορές για μέρος της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας δεν γίνονται αποδεκτές και θα απορρίπτονται.

18. Έξοδα δημοσίευσης

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον Δήμο Ωραιοκάστρου

Επισυναπτόμενα Αρχεία Διαγωνισμού

Διευκρινίσεις

Διευκρινίσεις Προκήρυξης

Αριθμός Πρωτοκόλλου 15044

Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθμ.πρωτ. 4099/17-03-2017 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για τον Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό, σε ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων και χώρων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών  

Επισυναπτόμενα Αρχεία

Παρατάσεις