<< Επιστροφή

Διακήρυξη Διαγωνισμού- για το έργο "Διάσωση και ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Δήμου Ωραιοκάστρου"

Αριθμός Πρωτοκόλλου 15024 ΚΑΕ 12342-354 ΣΑΕ 19869-877
Ισχύει από 20/12/2016 1:00 μμ Έως 31/12/2016 4:00 μμ
Άγονος

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ωραιοκάστρου
Προϋπολογισμός χωρίς δικαιώματα προαίρεσης*: 262.821,14 € (χωρίς ΦΠΑ)
Προϋπολογισμός χωρίς δικαιώματα προαίρεσης:   323.270,00€ (με ΦΠΑ)

Προϋπολογισμός με δικαιώματα προαίρεσης : 433.181,80 (με ΦΠΑ)

*Δικαιώματα Προαίρεσης: 10% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) ήτοι 32.327,00€ όσον αφορά το φυσικό αντικείμενο και 24% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) ήτοι 77.584,80€ όσον αφορά υπηρεσίες Συντήρησης
Διάρκεια 12 μήνες

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός

Κριτήριο Ανάθεσης: H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Επισυναπτόμενα Αρχεία Διαγωνισμού

Διευκρινίσεις

Απαντήσεις σε Ερωτήσεις Υποψηφίων

Αριθμός Πρωτοκόλλου 15027
24/12/2016 12:00 μμ

Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθμ.πρωτ.13970/01-11-2016 Διακήρυξης Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Επισυναπτόμενα Αρχεία

Παρατάσεις

Παράταση Διαγωνισμού

Αριθμός Πρωτοκόλλου 15026
Παράταση μέχρι 23/12/2016 4:00 μμ

Ανακοινώνεται ότι ο Δήμος Ωραιοκάστρου παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, λόγω της τραπεζικής αργίας που κηρύχθηκε με την από 28/12/2016 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 65) και της επακόλουθης αδυναμίας έκδοσης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής. 

Επισυναπτόμενα Αρχεία